شرط عشق

 

دختر جوانی چند روز قبل از عروسیآبله سختی گرفت و بستری شد.
نامزدوی به عیادتش رفت و در میانصحبتهایش از درد چشم خود نالید.. بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند. مرد جوان
 
عصازنانبه عیادت نامزدش میرفت واز درد چشم مینالید. موعد عروسی فرارسید.زن نگران صورت خود که آبله آنرا ازشکل انداخته بود و شوهرهم که کورشده بود. مردم میگفتند چه خوب عروسنازیبا همان بهتر کهشوهرش نابیناباشد.

20سال بعد از ازدواج زن از دنیارفت،مرد عصایش را کنار گذاشت و
چشمانش را گشود. همه تعجب کردند.

مردگفت: "من کاری جز شرط عشق رابه جا نیاوردم

 

/ 5 نظر / 19 بازدید
ناهید

شرط دل دادن دل گرفتنه و گرنه یکی بیدل می مونه و یکی دو دل میشه[چشمک]

باران

خیلی متن زیبایی. ولی چرا یک عکس براش انتخاب نمی کنی؟[لبخند]

کفاش

به نظرم بهتر بود مرد با چشمان باز می زیست...قبل از مرگ همسر ابله گونش...[سوال]

المیرا

فقط مال قصه هاست

پونه

آدم انسان کمیابه