این شمیم بهار کجاست ؟

نقدیبر آثار نویسنده ای فراموش شده یا منزوی

«شمیم بهار»

شمیم بهار در سال هاى آغازین دهه چهل ظهور مى کند و در سال هاى آغازیندههپنجاه دست از چاپ داستان برمى دارد. یک پروسه ده ساله که برآیند آن۷داستان ماندگار در تاریخ داستان نویسى ایران است. از نخستین اثر اویعنى«طرح» که در تابستان چهل و دو نوشته شده تا آخرین داستان وى در سالپنجاه و یک ،تسلسلى روایى شکل مى گیرد که طى آنچهره یکى ازنویسندگان مدرنیست ایران ترسیم شده است. شمیم بهار آثارش رادر نشریه روشنفکرى وماندگار اندیشه و هنر منتشر مى کند و هیچ گاه تن بهچاپ کتاب و مصاحبه نمى دهد. همین مسئله به همراه عدم حضور آشکار وى درجامعه ادبى سه دهه گذشته از وىمعمایى مى سازد که تا بهامروز نیز باقى مانده است. بهار در تمام این سال هابه عنوان نویسنده اىآوانگارد و جریان ساز که نوع نگاهش، رسم الخط اش و حتى تلقىاش نسبت به جامعه ایران بسیار خاص و قابل بحث و گفت وگو است مطرح مى شود. بنابراین باوجود اندک آثارش هیچ گاه از حافظه داستان نویسى ایران پاک نشده ونمى تواناو را نویسنده اى گمشده در تاریخ دانست. این معماى داستان نویسى ایرانبهواقع چنان سایه اى از خود باقى گذاشته که حداقل در میان نویسندگانمدرنگرا و مخاطبان آثار ایشان به عنوان یک پایه فکرى - ساختارى درادبیاتایران شناخته مى شود.

تا جایی که از او می دانیم شمیم بهار متولد سال ۱۳۱۷ است و داستان هایىکه نوشت به دلیل حضور شخصیت هاىپیوسته و تکرارشونده، در کنار هم یک کلیت راتشکیل دادند. کلیتى که حداقلدر شش داستان، طرح، اینجا که هستیم، پاییز ابربارانش گرفته، اردیبهشت چهلو شش و شش حکایت کوتاه از گیتى سروش، بیانگر دغدغهها و اصول رفتارى قشرروشنفکر و شکست خورده سال هاى دهه سى و چهل است. او در سهداستان عاشقانه )روایت هاى بهمن، گیو و فرهاد) نیز با حفظ همین اصول فروافتادنآنها را دریک فضاى ذهنى تر به سرانجام  مى رساند. اما شمیم بهار و نویسندگان همسبکاو را باید از آغازگران مدرنیسم در یک مفهوم فکرى و به خصوصساختارىدانست. آنها فرایند غیرقابل انکار دوره اى تاریخى هستند که تمایل بهفرمهاى غیررئالیستى و به واقع عینى نما در جامعه ادبى ایران دیده مى شود. کشفادبیات آمریکا و بازخوانى دقیق آثار سوررئالیستى، اکسپرسیونیستى وحتىرمان نو فرانسوى باعث مى شود ایشان از قالب داستان مرسوم ایرانى که روىبه رئالیسم (در شکل هاى مختلف خود) دارد تخطى کرده و راوى فضاهاى بورژواوشاعرانه شوند. بنابراین بازخوانى و تأویل جایگاه شمیم بهار به عنوان یکىازمهمترین نمایندگان این گرایش - که در ایران با وجود خلق آثار مهم دچارگسستتاریخى شد - نیازمند درک مولفه هایى است که به عنوان گرایش هاى سبکى،انسان ونگاه او را طبقه بندى مى کند. در قسمت نخست این نوشتار و با درک دو مولفه اصلىاین وضعیت را یررسی می کنیم :

1-ادبیات داستانى ایران با تئوریزه کردن سنت حکایتنویسى شکل مى گیرد.به واقع محمدعلى جمالزاده تنها با تلقى صحیح و کارآمدى که ازساختار درام داشت توانست این حکایت گویى را به روایت تبدیل کند. بنابراین منهاىهدایتکه تربیت فکرى متفاوتى دارد، رئالیسم و پایبندى به عینیت از موتیفهاىاصلى ادبیات ایران در دو دهه آغازین حیات خود است. این ادبیات که درهمانبدو امر و به دلیل وضعیت سیاسى منطقه ایران دچار به تصویر کشیدن پرترهرنججامعه نیمه روستایى ایران شده است، تجربه هاى وابسته به فرم هاىفردگراتر،ذهنى تر و از همه مهمتر غیرمتعهدتر را به راحتى نمى پذیرد. شایدبداقبالىنویسندگان ایرانى حضور مدلى به نام ادبیات اجتماعى بود که آموزگارانشهمبه درستىمفاهیم آن و تنوعى که در اجراى آن موجود بود را نمى دانستند،پسبا طرح داستان اجتماعى و توسل به مدل هاى درجه چندم عرصه را به ذهنىگرایىو یا ادبیاتى فردگرا تنگ کردند.

در این احوال شعر که با شتاب بهترىحرکت مى کرد فضاهایى را ساخت که روحیهروایت و یا داستان شدن در آنها وجود داشت. این فضاها در عین ذهنى بودن،تخیل نیرومندى را مى طلبیدند تا ذات روایى شان راکشف کرده و به روایتبکشد. شمیم بهار و نویسندگان هم سلک او کاشفان این روایتهاى شعرى بودند.بهار برآیند دورانى تاریخى است که دو جبهه اصلى تعهدگرایى ادبىو سانتىمانتالیسم عامه پسند در جدال با یکدیگر به سر مى بردند. دوره اى کهوظایفمفروض نویسنده، آرام آرام به اصولى غیرقابل تغییر تبدیل شده و تخطى ازآنبه معناى اخراج از تنه اصلى داستان ایرانى به شمار مى آمد. در ایناحوالمدرنیسم به عنوان یک شیوه رفتارى براى انسان داستان هاى بهار وساختار روایى وى معنى پیدا کرد. شاخصه ها و ویژگى هاى این اتفاق را باید درتلقىنویسنده از جوهر ادبیات دانست، به این معنا که پروسه مدرن در ذهننویسندهاى چون بهار با دور شدن از دو عنصر و دو پایگاه، انسان روستایى واشرافزادگان شهرى اتفاق مى افتد و نسلى وارد داستان ایرانى مى شود که بهمعناىواقعى وابسته به طبقه بورژوا با تعریف کلاسیک آن است. این نسل و یاطبقهسازنده اصلى تمدن و فرهنگ پایتخت است و به همین دلیل به تاریخ خودوقوفداشته و درصدد کشف جهان بیرون به عنوان یک متروپولیس، معما، پدیدهوارداتىو... نیست. بنابراین «بورژوا» که در طول چندین دهه از تاریخاجتماعىایران و به دلیل حضور پررنگ گرایش هاى چپ، انگاره اى منفى و برجعاج نشین تلقىمى شد، تبدیل به موضوع و ابژه آثار شمیم بهار، بهمن فرسى،شهرنوش پارسى پور، گلىترقى و نویسندگانى از این دست مى شود. این طبقه که در سال هاى دهه سى به تثبیتشرایط سیاسى - اجتماعى کمک کرده بود، نه آنچنان اهل بیانگرى هاى آرمان خواه بودو نه سرخوشى و استعاره مدارى زندگىاشرافى داشت. حالتى مدیوم وار که در ذهن آن،مفاهیم بنیادین انسانى مانندعشق، مرگ و از همه مهمتر، رابطه فرد با اشیا وپیکره هاى جهان بیرون موردخوانش و سئوال قرار مى گرفت. بهار با این تلقى و باخلق شخصیت هاىماندگارى مانند گیتى سروش، منوچهر و یا فرهاد و... راوى موقعیتهاى یکطبقه نادیده گرفته شده و از طرفى غیرقابل انکار مى شود که به دنبالنشانهشناسى جهان پیرامون خود نیست. مدرنیسم اجتماعى و یا طبقه بورژوا رابایددر همین پروسه مطالعه کرد به نحوى که بتوان از خلال رشته هاى ذهن بهیک نوع جهان فراعینى دست یافت که این طبقه به دنبال کشف و ضبط آن بود. ازسوىدیگر شمیم بهار وابسته به جریانى است که تجربه ادبى اروپا و آمریکادچارآن بودند. این تجربه که به خصوص بعد از سال هاى جنگ اول به صورت حرکتهاىآنارشیستى و آوانگارد و در سال هاى بعد از جنگ دوم با جدى کردن مفهوم شکوتردید در واقعیت ها و اومانیسم چهره شد، اساس مدرنیسم ادبى را پى مىافکند. تعارض و تناقضى که از تقابل مدرنیته به عنوان یک اصل زندگى شهرى بامدرنیسم بهعنوان رهیافتى هنرى براى تردید در دستاوردهاى آن نوع خردگرایىو بنیانگرایى بهدست مى آید سبک ها و گرایش هایى را مى سازد که اصلاً درمعناى سوژه که همانانسان است شک مى کند. این روند در ایران به درستى باجهان بینى آثار نویسندگانىچون شمیم بهار پاى مى گیرد و داستان نوپاىایرانى که هنوز در راه اثبات خود به

/ 13 نظر / 89 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شب تاب

سلام..می شه یه سوال بپرسم ؟ به نظر شما کدوم لذت بخش تر و زیبا تره ؟ زندگی کردن با کسی که عاشقته یا با کسی که عاشقشی ؟ البته ایدآل می دونم چیه..ولی اگه بخوایید یکی از این دوتا رو انتخاب کنید چی ؟ فرض کنید شما عاشق یه نفر هستید ولی برای اون فرد یه حس معمولی به شما داره و یه نفر دیگه هم هست که عاشق شماست ولی اون برای شما یه آدم عادیه مثل بقیه آدما....شما ترجیح می دید با کدوم زندگی کنید ؟ عاشق یا معشوق ؟ می شه لطفا جوابمو بدید ؟

پوریا فلاح

سلام - ای کاش روز جلسه این صحبت ها رو می کردی...البته باید مراقب باشی جا رو برای بعضی دوستان تنگ نکنی( منظورم رو که می فهمی!؟) زنده باد."poriia.blogfa.com

آرمیتا

در جواب دوستم شب تاب دوست داشتن امر مقدسی هیچ بنی بشری حق توهین به این امر مقدس رو نداره من تا حالا کسی رو اینطور که شما میگین دوست نداشتم ولی از خیلی ها شنیدم همیشه برام سوال بوده که چرا من به قول دوستان تا حالا عاشق نشدم ولی بدبختانه یا خوشبختانه از موردی که دوستمون گفت که یه نفر دیگه عاشق آدم باشهاگه خود ستایی نباشه وفکر نکنین آدم خود پسندی ام زیاد داشتم ولی من نسبت به همه اوناتحسی خنثی بهش داشتم!چرا همه کارای دنیا برعکسه؟ ولی فکر می کنم عاشق شدن خیلی حس خوبی باشه که عالم وآدم دنبال یه قلب می گردن که مال خودشون باشه [قلب] به نظر شما اینکه من تا حالا عاشق نشدم خیلی چیز بدییه؟ فرزاد دوست دارم نظر شخصی تورم در این مورد بدونم .ممنون راستی من چرا تا حالا عاشق نشدم؟[رویا][افسوس]

آرمیتا

حداقل جواب سوال منو به از خماری در بیام ازاون روز فقط دارم به این موضوع فکر می کنم خیلی بدی اگه جواب ندی[ناراحت]

بی‏نام

جناب ِحسنی یِ عزیز! شمیم ِبهار آن طورها هم که فکر می‏کنید گم‏وگور نیست! البته با خیلی‏ها تماس دارند از جمله آیدین ِآغداشلو؛ امّا مهم‏ترین و شاید نزدیک‏ترین کسی که با ایشون در ارتباطه دکتر امید ِروحانیه. نمی‏دونم می‏دونید یا نه امّا این دو نفر پسرخاله هستند و شاید یه جورا یی هم دکتر روحانی تحت ِتأثیر ِشمیم ِبهاره.

Ebi-s

این را هم بخوانید بد نیست. سایت پرده سینما نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان

masih

sepas az in matlabe mofasal dar morede shamime marmoz...

masih

sepas az in matlabe mofasal dar morede shamime marmoz...

نيما

اين شميم بهار رو چقدر ميشناسيد؟ چرا بزرگش ميكنيد؟ اين آقا هنوز فرق هنر نو گرا و هنر مدرن رو نميدونه.... تو كاخش نشسته حال ميكنه.... اينا مردم گريزن اينم اضافه كنم كه من ايشون رو ديدم به همون اندازه ميشه ازش ياد گرفت كه از رفتگر محله .... در همين حد.

مهسا

سلام من مهسا هستم 16 سالمه و دوساله دارم سعی میکنم داستان بنویسم خوشحال میشم بهم سر بزنید و داستان هام و نقد کنید ! و اگر خب بشه که تبادل لینک کنیم که نور الانور!!!!