کافی نبود و نیست

کافی نبود و نیست هزاران سال تا بازگو کند

آن لحظه گریخته جاودانه را

آن لحظه را که تنگ در آغوشم آمدی

آن لحظه را که تنگ در آغوشت آمدم

در باغ شهر ما

در نور بامداد زمستان شهر ما

شهری که زادگاه من و تو است

شهری به روی خاک

خاکی که در میان کوکب ستاره ای است

 

                                                    نادر نادر پور

/ 0 نظر / 11 بازدید