دور از خاک و جاری فرهنگ

دور از خاک و جاری فرهنگ

 

سخنان دکتر یوسف اباذری تکان دهنده و شگفت انگیز و با تلخی آمیخته به حقیقت و عصبیت خاص او در سخنرانی و پاسخ به سئوال ها و انتقادات نیز عجیب و شگفت آور بود همچنان که عکس العمل جوانان حاضر در سخنرانی به او نیز جالب توجه بود. این سخنرانی و عکس العمل های به آن بر آیند دقیقی از فضایی را که در آن زیسته ام و روز به روز در حال تغییر است ،می دهد. 
آنجا که روشنفکرانش اینچنین برافروخته و عصبی شده اند و مخاطبانشان اینچنین علنی در مقابلشان می ایستند و پاسخی در چنته برای او دارند. 
آنجا که روشنفکر توهین را حق کسانی می داند که لختی بعد از او توهین خواهد شنید.فاصله ها عجیب و عمیق شده است. هرم های ساختاری در حال انهدام است و خط های موازی سر بر آورده اند که رسیدنشان به هم با هیچ قانون فیزیکی میسر نیست.
این سخنرانی برآیندی است از تمام فضایی که در این دو سال در ان نبوده ام ،نزیسته ام و تنفس نکرده ام . جامعه ای به شدت در حال گذار با ساختاری منعطف و مظروف وار که اگر لختی از او غافل شوی در بازشناسی اش با دشواری بسیار دست و پنجه نرم خواهی کرد. 
اینچنین است که آنها که رفته اند با آنها که مانده اند فاصله زبانی و تفاهمی و ادراکی یافته اند و یکدیگر را خوب نمی فهمند. 
در تمام این دو سال سعی کرده ام پیگیر تمامی اخبار و اطلاعات داخلی باشم و به روز بمانم. این سخنرانی ثابت کرد که دور ماندن از خاک دور ماندن از خیلی چیزها را لاجرم به همراه دارد و دیگر اینکه علی رغم رشد و توسعه ابزارهای ارتباطی نظیر اینترنت خیلی از چیزها و وقایع و اتفاقات را باید از نزدیک دید و لمس کرد و بویید.
من در شگفت هستم ....مدت هاست که تمرکز بر روی مهاجران و رفتار و عادات و سبک و سیاق زندگی و داستان های معمولی و گاه شگفت انگیز زندگی اشان حواسم را از جاری روزمره فرهنگ در خاک دورم کرده بود. باید بیشتر و دقیق تر در در خاک بود دور از خاک......

/ 0 نظر / 70 بازدید