خواب دیدن

دیشب خواب دیدم انگشت هایم همه زخم های عمیق برداشته اند اما تمام زخم ها در حال جوش خوردن بود و هیچ ردی از زخم باقی نمانده بود و زخم های باقیمانده نیز رو به بهبود نشان می داد. حس خوبی بود. عصر امروز ناخودآگاه به انگشتهایم نگاه کردم،همه سالم بودند. لبخند زدم. حس خوبی بود.
 
/ 0 نظر / 64 بازدید