پست های ارسال شده در مهر سال 1389

آن دختر دانشجوی فلسفه بود!!!

تماشای تلوزیون   داشتیم تلویزیون می‌دیدیمدر میدان «تیان‌آن‌من»جایی که عزیزم را از دست دادمرزِ زردِ مندر لباس خونینشاو سرآشپز سفارش‌های شیرینی بوددر ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 398 بازدید