# پینک_فلوید

آن دختر دانشجوی فلسفه بود!!!

تماشای تلوزیون   داشتیم تلویزیون می‌دیدیمدر میدان «تیان‌آن‌من»جایی که عزیزم را از دست دادمرزِ زردِ مندر لباس خونینشاو سرآشپز سفارش‌های شیرینی بوددر ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 398 بازدید