ملاقات پدر و دختر

ملاقات پدر و دختر بعد از مدت ها در وین ...بی بی جان و سیاوش خان:
"... گفته بودم زندگی زیباست.
گفته و نا گفته، ای بس نکته ها کاینجاست.
آسمان باز؛
آفتاب زر؛
باغ های گل؛
دشت های بی در و پیکر..."
 

/ 0 نظر / 9 بازدید